door leerlingen beoordeeld met een 9,6!
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool Woerkum 
 
 Algemene voorwaarden na akkoord samenwerking en online inschrijving in het Plango leermiddelen systeem, geldig als het ondertekenen van de overeenkomst tussen de leerling en de Rijschool zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht.
 
 1. Algemeen; Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overkomsten, gesloten tussen Rijschool Woerkum en haar leerlingen.

 2. De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de les overeenkomst overeengekomen na inschrijving en afstemming van het gekozen lespakket. 

 Artikel 1 – Verplichtingen Rijschool De Rijschool is verplicht zorg te dragen voor: 1. Dat er les wordt gegeven die voldoen aan de bepalingen van de Wet-Rij-onderricht Motorrijtuigen (WMR).


 2. Dat er periodiek met elkaar gesproken wordt over de progressie van de leerling en de voortgang van de eisen naar het examen toe, d.m.v. leskaart in Plango Leerlingen app.

 3. Dat de aanvraag voor TTT en examens door de rijschool, onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden, daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Uiterlijk 2 weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat de toets of het examen voor de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van deze toets of examen aan de rijschool heeft voldaan.

 4. Dat de leerling, die via de rijschool een TTT of examen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR om de toets of het examen af te leggen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.

 5. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van de TTT of het examen.

 6. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.

 7. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de rijschool hiervan melding moet maken.
 
 Artikel 2 – Verplichtingen leerling De leerling is verplicht: 
 
 1. Zich te houden aan de op de les-afsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles, door de rijschool wordt een wachttijd van 10 min. in acht genomen en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; 
 
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de les wordt afgezegd binnen 24 uur voor de op de les-afsprakenkaart afgesproken tijd. Bij een afzegging 24 - 48 voor aanvang van de les wordt er een halve lesprijs doorberekent. 

Afzeggingen dienen telefonisch te worden gedaan, bij geen gehoor bij de rijschool kan middels een WhatsApp bericht de les ook worden afgezegd. Een dringende reden zoals een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2de graad of overlijden van een familielid in de 1e of 2de graad. Huisgenoten die volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gezien als familieleden in de 1ste en 2de graad. 
 
 3. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

 4. Het overeengekomen lesschema met de rijschool, zoals de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, na te komen tot aan het examen;

 5. Bij een TTT of examen een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat te overleggen; 
 
 6. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling dit nalaat te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, de rijschool hier niet aansprakelijk voor wordt gesteld; 
 
 7. Indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen voor het afleggen van een TTT en examen. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van dit uittreksel. 
 
 8. te melden indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling dit nalaat te vermelden, kan de rijschool niet aansprakelijk gesteld worden.


 9. Indien de leerling 24 uur voor aanvang van de rijles alcohol, of drugs heeft gebruikt, dan kan de rijles geen doorgang vinden. Mocht de instructeur of instructrice hierom vragen bij twijfel, dan dient men daar eerlijk naar te antwoorden.

Mochten er geringe twijfel overblijven, dan kan de instructeur of instructrice een blaastest afnemen, of in geval van gebruik van drugs de rijles annuleren, waarbij de kosten van de rijles hiervoor aan de leerling doorberekend worden. 


 Artikel 3 - Betaling.

 1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les betaald te hebben.

 2. De volledige betaling voor lesgeld dienen voor aanvang eerste les zijn betaald. In overleg kan er een termijnbetaling worden afgesproken.

 3. Bij aankoop van een volledig pakket zullen alle kosten in een keer volledig voldaan te moeten worden voor aanvang van de eerste les. Een pakket bevat de volgende zaken: Het x aantal rijlessen, de TTT en het examen en een theoriepakket. In overleg kan er een termijnbetaling worden afgesproken.

4. Wanneer er gekozen wordt voor een 20 lessen pakket of losse lessen, ook deze te voldoen voor aanvang eerste les.

 5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van de TTT en het examen voor aanvang van deze TTT of het examen betaald worden. (Een pakket waarin deze TTT en examen worden aangeboden ontvangen uiteraard geen factuur voor de TTT en het eerste examen) Een aangevraagd herexamen daarentegen zal opnieuw gefactureerd worden.

 6. De leerling dient de bedragen op tijd te betalen, voor het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij/zij dat niet, dan stuurt de rijschool een kosteloze betalingsherinnering en krijgt de leerling een nieuwe betalingstermijn. Als deze laatste betalingstermijn ook is verstreken dan is de rijschool gerechtigd om rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld, en een redelijke betalingstermijn is overschreden. De rijschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen. 

Artikel 4 - Aanvraag onderzoek (examen) rijvaardigheid:

 1. Veertiendagen na aanvraag en betaling van het examen heeft de leerling recht op inzage in zijn/ haar gegevens in het aanvraagbestand van de rijschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag voor het onderzoek bij het CBR is ingediend. 
 
 2. Na aanvraag en betaling van een TTT en/of examen is het niet meer mogelijk om geldelijke bedragen terug te vorderen indien de geplande TTT of examen geen plaats kan vinden. 
 
 3. Wanneer het te wijten is aan de rijschool dat een geplande TTT of examen niet heeft kunnen plaatsvinden dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor de rijschool. 
 4. Eventuele prijsverhogingen vanuit het CBR worden doorberekend aan de leerling.
 
 Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid.

 1. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de rijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

 2. Indien het CBR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.

 3. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2; b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is; c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijk waardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek wordt gedaan zonder kosten voor de leerling.
 
 Artikel 6 - Beëindiging van de les overeenkomst 
 1. Indien de les overeenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de les overeenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een 
 opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.

 Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

 2. Indien de les overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de les overeenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2.

 Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de rijschool al afgedragen examengeld (CBR gedeelte) te vergoeden. 
 
 Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten, de korting van het afgenomen les pakket komt bij beëindiging van de les overeenkomst eveneens te vervallen. 

3. De rijschool kan de les overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd, dan heeft de leerling de mogelijkheid zich te wenden tot een bemiddelingsbureau.

 4. Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR.
 
 5. Een rijles pakket is 1 jaar geldig. 
 Het is mogelijk om binnen deze periode de rijopleiding tijdelijk te onderbreken. 
 De leerling dient dit bij onze instructeur kenbaar te maken. 
 In het geval dat de rijopleiding wordt onderbroken, zonder opgave van reden en er gedurende een periode van 12 maanden geen enkel contact is geweest, komt het pakket te vervallen. 
 Er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op het pakket noch op restitutie daarvan.
 
 Artikel 7 - Vrijwaring 1. De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over-rijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 Artikel 9 - Persoonsgegevens De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de les overeenkomst worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). (AVG) Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De rijschool zal persoonsgegevens niet delen met derden.

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over Algemene voorwaarden?
Neem contact op
Rijlessen in Leerdam, Gorinchem, Woudrichem, Arkel, Hoornaar, Meerkerk, Werkendam, Nieuwendijk, Rijswijk en Andel.

Deze leerlingen gingen je voor!

Portfolio geslaagde leerlingen van Rijschool Woerkum

Rijschool Woerkum
Stationsweg 257
4141 HH, Leerdam

Telefoon: 0655456055
WhatsApp: 0655456055
info@rijschoolwoerkum.nl

KvK: 82927057
BTW: NL003752337B75
IBAN: NL23INGB0008999363
Rijschoolnummer: 2478R2

Algemene voorwaarden
App voor leerlingen
Download onze app voor leerlingen voor al je rijlessen en examens.
website door PlanGo Rijschoolsoftware
© 2024 – Rijschool Woerkum